Cobhair

Wildcards

Is urrainn dhut na samhlaidhean seo a chleachdadh mar “wildcards” am broinn an fhacail:

?  - a’ riochdachadh aon litir (litir sam bith)
*  - a’ riochdachadh iomadh litir (litrichean sam bith)

Mar eiseimpleir, le “*achadh” gheibhear a h-uile facal a tha a’ crìochnachadh le “achadh", agus le “??” gheibhear a h-uile facal le dìreach dà litir.

Ach thoir an aire. Airson gnothaichean a dhèanamh nas fhasa, tha “tick-boxes” beaga air gach taobh den fhacal air an fhoirm, fear air an taobh chlì a chuireas “*” aig toiseach an fhacail, agus fear air an taobh dheas a chuireas “*” aig deireadh an fhacail. Agus nuair a nochdas am foirm an toiseach, bidh fear deireadh an fhacail air.

“’N aire do litrichean mòr/beag is sràcan”

Ma dhaoras tu am bogsa seo, bidh “Lon” agus “lòn” gan àireamh mar fhaclan diofraichte.
Ma shaoras tu e, gheibh thu an aon rud le bhith a’ sgrìobhadh “Lon” no “lòn”.

» Tuilleadh mun Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig

A beginner's guide to finding stuff in the Stòr-Dàta” - aig Fòram na Gàidhlig

Mura a fhuair thu na bha a dhìth ort

Dh’fhaodadh tu co-fhaclair Beurla fheuchainn an toiseach. Uaireannan facal eile Beurla a tha a’ ciallachadh an aon rud, bidh e nas soirbheachail air faclan Gàidhlig a amas sa Stòr-dàta Briathrachais.

Dh’fhaodadh tu sùil a chur air stòran briathrachais ann an cànanan eile, oir uaireannan bidh facal ann an cànan eile a chur facal Gàidhlig nad cheann. Mar eiseimpleir:

2010-02-20 CPD