Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig - Tùsan

Seo na códaichean airson na tùsan às an d’fhuaradh na faclan sa Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig. Ma fhuaradh an aon fhacal às diobhar tùsan, chan eil ach aonan dhiubh ga chlàrachadh ’sa Stòr-dàta.

0An Stòr-Dàta Briathrachais Gàidhlig
1Faclair Dwelly
2Comhairle nan Eilean
3Fradharc Ur
4“An Seanchaidh”
5T. Dòmhnallach, Scottish Gaelic Studies XI
6“Sporan Dhòmhnaill”
7“The Prose Writings of Donald Lamont”
8“Guide to Gaelic Conversation”
9“Gaelic Words and Expressions from South Uist and Eriskay”
10“Saoghal an Treobhaiche”
11Coimisean nan Croitearan
12Aonadh nan Croitearan
13Tormod Calum Dòmhnallach
14Comhairle na Gaidhealtachd
15Faclair MhicAilpein
16Faclair MhicIllinnein (Gàidhlig gu Beurla)
17“Orain Iain Luim”
18“Dealbh is Facal”
19Oilthigh Dhùn Eideann
20AM BBC
21“A’ Suathadh ri Iomadh Rubha”
22Fearann Eilean Iarmain
23An Dr. Uilleam MacCoinnich
24Sabhal Mòr Ostaig
25Bòrd-Leasachaidh na Gaidhealtachd
26Bòrd Deuchainn na h-Alba
27Mòrag Dhòmhnallach, Stafainn
28Am Faclair Eòrpach
29“Bitheolas”
30Aonad airson Ard-Sgoiltean, Comhairle nan Eilean
31Sgoil MhicNeacail
32Ruairidh Mac a’ Phì, Uibhist a Deas
33Ailean Dòmhnallach, Gleann Uige
34Ailean Boyd
35“Aithris is Oideas”
36“Crìochan Ura”
37“Prose Writings of Donald McKinnon”
38Dr. Ellen Garvie
39Ainmean-Aite anns na h-Eileanan an Iar
40Briathrachas Matamataigs, Comann na Gàidhlig
41SCOTVEC
42“Ceud-fhuasgladh do na Daoine Leòinte”
43Faclair Ciùil, Gairm 78
44Bòrd Turasachd nan Eilean
45“Some Unrecorded Words from Badenoch” TGSI XLIII
46“Words and Expressions from Lewis” TGSI L
47“Some Rare Gaelic Words and Phrases” TGSI XXXVII
48West Highland Free Press
49Iain Mac an Tàilleir
50“Place Names of Ross and Cromarty”
51“Celtic Place Names of Scotland”
52“Place Names Highlands and Islands”
53Acair
54Grbhan MacAoidh
55Iain MacIllinnein, An Sgarpa
56“Scottish Place Names”
57“Ortha nan Gaidheal”
58Raghnall MacIlleDhuibh
59“Verse, Fragments and Words” TGSI XLIX
60“Poetry of Badenoch”
61“Some Gaelic Words and Usages” TGSI XLIX
62Banca Urrais Tasgaidh na h-Alba
63Bòrd Deuchainn Teisteanas Foghlaim na h-Alba
64Donaidh Caimbeul, Breacais
65Iain MacIlleChiar
66Siùsaidh Lockhart, Uige
67=5
68Ionad Leasachadh a’ Chlàir-Oideachais, Comhairle na Gaidhealtachd
69Seonaidh MacIlip, Steòrnabhagh
70=7
71“Orain agus Dàin le Rob Donn MacAoidh”
72“Leabhar Mòr Spot”
73 Oilthigh Obar Dheathain
74Alasdair Màrtainn, Breacais
75Somhairle MacGill-Eain
76Buidheann Comhairleachaidh air a’ Chlàr-Oideachais
77Comann nan Gàidhlig
78An Comann Gaidhealach
79Comhairle nan Sgoiltean Araich
80“Togail Taigh Dubh” Gairm Leabhar 5
81“An Clò Mòr” Gairm Leabhar 6
82“Arcaibh o Shean” Gairm Leabhar 5
83“Tìr nan Craobh ’s nan Loch” Gairm Leabhar 5
84“Cogadh nan Trosg” Gairm Leabhar 7
85“Coimisean Ath-bheothachaidh na Gàidhlig” Gairm Leabhar 7
86“Taigh Còmhnaidh an Innse Gall 1777” Gairm Leabhar 8
87“Luirgean Eachainn Nìll”
88Comhairle Ealain na h-Alba
89=0
90Roy Pedersen
91“The Gaelic of Arran”
92“The Gaelic of Kintyre”
93“East Sutherland Gaelic”
94“Ainmean Chloinne”
95“The Gaels have a word for it”
96“Edward Lhuyd in the Scottish Highlands”
97“An Early Scottish Vocabulary” SGS V
98“Bàrdachd Shìlis na Ceapaich”
99“Bàrdachd Ghàidhlig”
A1“The Songs of John MacCodrum”
A2George Moss, Strath Glass
A3“The Dialect of Reay Country” TGSI V
A4=47
A5=59
A6“Rosg nan Eilean”
A7“The Irish Lnguage in Rathlin Island, County Antrim”
A8“A’ Trusadh dhan an Fhaclair” Gairm 64
A9Aonghas MacNeacail, Lunnainn
B1Sruth
B2Faclair MhicFhinnein (Beurla gu Gàidhlig)
B3“Canna - The Story of a Hebridean Island”
B4Faclair MhicBheathain
B5Faclair Dwelly (Leasachan)
B6Faclair MhicThòmais
B7Resource Use Institute, Baile Chloichridh
B8“Sgrìobhaidhean Choinnich MhicLeòid”
B9“The Gaelic Dialect of Badenoch” TGSI XVIII
C1=71
C2“Sàr-Obair nam Bàrd Gaidhealach”
C3=21
C4Ailig I. MacAsgaill, Port Rìgh
C5“Gaelic Names of Diseases and Diseased States”
C6Comhairle nan Leabhraichean
C7Donald Smith, Nethy Bridge
C8“Arran Gaelic Dialect” TGSI XX
C9“Perthshire Gaelic” TGSI XXI
D1“The Gaelic of the West of Ross-shire” TGSI XXIV
D2“The Poems of Alexander MacDonald”
D3“Gaelic Songs of William Ross”
D4=17
D5“Dàin Iain Ghobha”
D6Màiri Nic a’ Ghobhainn, Lios Mòr
D7Dòmhnall MacColla, Dùn Beag
D8Inverness County Education Committee
D9“Gaelic Songs of Mary MacLeod”
E1Iain M. MacLeòid, Bail’ Ailein
E2“Campbell Collection of Gaelic Proverbs and Proverbial Sayings”
E3Ruaraidh MacThòmais
E4Eòghan Denney, Eilean Luinn
E5Tormod MacLeòid, An t-Ob
E6Murchadh MacPhàrlain
E7Deòrsa Mac Iain Deòrsa
E8Comhairle Roinn Shrath Chluaidh
E9“Cascheum nam Bàrd”
F1Ronald Burn
F2Eòghainn MacFhionghain, Eige
F3Cairistìona Uilleim Dhuinn, Aird Asaig, Na Hearadh
F4Nan Eachainn Fhionnlaigh, Bhatarsaigh
F5Dòmhnall Moireasdan, Aird Tunna, Muile
F6Mairead Dhonnchaidh Chaluim ’ac Aoidh, An Sgarpa
F7Cèit an Tàilleir, Beàrnaraigh
F8Dòmhnall Chaluim Bàin, Baile Phuill, Tiriodh
F9Alasdair Stiùbhart
G1Aonghas Mac’illFhialain, Uibhist a Deas
G2Donnchadh mac Dhòmhnaill ’ic Dhonnchaidh, Pighinn-an-Aorain
G3Donald Alasdair Johnson, Uibhist a Deas
G4Johnny Simpson, Muile
G5Roddy McNeill, Muile
G6Attie MacEacharna, Bun Easain
G7Pàdraig Moireasdan, Griomsaigh
G8William Ferguson, A’ Mhorbhairne
G9Aonghais Iain MacDhòmhnaill, Uibhist a Tuath
H1Dòmhnall MacColla, Ath Tharacaill
H2Hector Kennedy, Tiriodh
H3John Finlayson, Loch Aillse
H4Tocher
H5Clann Chaluim Aonghais Chaluim, Barraigh
H6Noel Smith, Nethy Bridge
H7“Scottish Studies”
H8Donald John Stewart, Uibhist a Deas
H9“The Shepherd’s Guide”
I1“The 500 Necessary Words Rendered into Scottish Gaelic”
I2Faclair MhicPhàrlain
I3Iain MacDhòmhnaill, Aonachan, Loch Abair
I4Fearghas MacFhionnlaigh
I5“Orain Ghaidhealach mu Bhliadhna Theàrlaich”
I6“A Gaelic-Scots Vocabulary”
I7“Litir Ruairidh”
I8Abair
I9“Gaelic without Groans”
J1Faclair MhicChoinnich
J2“Am Briathrachan Beag”
J3Faclair MhicEachainn
J4“Gnàthasan Cainnte”
J5Iain Seathach
J6Telebhisean na h-Alba
J7Murchadh Moireach
J8Patricia NicFhionghain, Na Hearadh
J9Crìsdean Whyte
K1“Some Words in Applecross Gaelic”
K2“East Perthshire Gaelic”
K3“Hebridean Folksongs” Vol 1
K4“Hebridean Folksongs” Vol 2
K5Meg Bateman
K6Maoilios Caimbeul
K7Anna Frater
K8Aonghas MacNeacail, Uige
K9Catrìona NicGumaraid
L1“An Teachdaire Gaelach”
L2“Còmhraidhean”
L3“Brìgh nam Facal”
L4Ceit NicIain, Bogha Mòr, Ile
L5Murchadh Peutan, An Sruthan
L6Fearchar MacGill-Fhinnein, Slèite
L7Primary Review Group
L8Hugh Cheape
L9Grampian Television
M1Aonghas Mac a’ Phì
M2Eilidh Watt
M3“The MacDiarmid MS Anthology”
M4“Bràiste Latharna”
M5“Biadh is Beathachadh”
M6Seonag Barbour
M7Faclair Dieckhoff
M8Faclair Armstrong
M9“Sùil air Leasachadh Dùthchail”
N1Faclair Clyne
N2“Handbook of Gaelic Phrases and Sentences”
N3Faclair Owen
N4“Gaelic Verbs and their Prepositions”
N5“The Flora of the Highlands” TGSG V
N6“Gàir nan Clàrsach”
N7“Gaelic Poetry in the Eighteenth Century”
N8Gasaitéar na hEireann
N9An Stòr-Dàta Briathrachais Gàidhlig 1993
O1“Gaelic Words and Phrases from Wester Ross”
O2Am Bìoball Gàidhlig
O3“Faclan Ura Gàidhlig”
O4Cruinn-eòlas Faclair Beurla gu Gàidhlig
O5Saidheans 1
O6Saidheans 2 Ainmhidhean agus Lusan
O7Saidheans 3
O8Saidheans 4
O9Saidheans 5
P1Saidheans 7
P2Saidheans 10
P3Saidheans 11
P4Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair Selected Poems
P5Téarmaí Gaeilge don Earnáil Poiblí (An Tobar)
P6Niall Gòrdan, Gairm 175
P7Facal Oirbh
P8“Bailtean is Ath-ghairmean”
P9“Not an Orchid”
Q1Glossary of Stornoway Slang
Q2Am Bràighe
Q3“Gaelic Proverbs” Alexander Nicolson
Q4Jessie Robertson, Sleat
1998-11-20 CPD