The Tourist's Handbook of Gaelic and English Phrases
by
Mrs Mary Mackeller
1929

Mu’n leabhar agus mu’n sgrìobhadair

2002-09-30 CPD
Pàdraig MacNeacail, oileanach aig SMO, a sgrìobh an leabhar seo a-steach dhan choimpiutair.
Gòrdan Maloney, oileanach eile aig SMO, a chur sa chruth html e.