Gaeilge Gaelg

Féillean bliadhnail - seanchas, teacsaichean, ùrnaighean

Am Faoilleach

1 Latha na Bliadhn’ Ùire / A’ Chullainn / A’ Challainn
6 Latha nan Trì Rìghrean

An Gearran

Am Màrt

17 Là Fhéill Pàdraig

An Giblean

1 Latha na Gogaireachd

An Céitean

An t-Òg-mhìos

An t-Iuchar

An Lúnasdal

An t-Sultain

29 Latha Fhéill Mìcheil

An Dàmhair

31 Oidhche Shamhna

An t-Samhain

An Dùbhlachd

24 Oidhche nam Bannag / Oidhche nam Bonnach / Oidhche Nollaig
25 An Nollaig
26 Féill Steaphain
31 Oidhche na Bliadhn’ Ùire / Oidhche Chullainn / Oidhche Challainn

Féillean so-ghluasad

Càisg-40 DiMàirt na h-Inide
Càisg-39 DiCiadain na Luaithre
Càisg -7 DiDòmhnaich Tùrnais
Càisg -4 DiCiadain na Càisge
Càisg -3 DiarDaoin na Bangaid / DiarDaoin a' Bhrochain Mhòir
Càisg -2 DihAoine na Ceusta
Càisg DiDomhnaich na Càisge
Càisg+39 An Deasghabhail / DiarDaoin na Deasghabhalach
Càisg+49 A' Chaingis
Càisg+60 Latha Corp Chrìosta

2014-12-13 CPD