Faclair Gàidhlig-Gaeilge

This isn’t really a dictionary at all, but rather a list of words and phrases which are different in Scottish and Irish Gaelic. I made the list years ago and it is in no particular order. No guarantees.

  Gàidhlig             Gaeilge
  --------             -------

  cuideachd           ( freisin
                 ( fosta

 # idir              * ar chor ar bith

  eadar              # idir

  gun teagamh           * gan amhras

  brèagha              breá

  glé mhath             an mhaith

( latha air ais           lá ó shin
( bho chionn latha

  cha bhi            ( ní bheidh
                 ( ní bhíonn

  barrachd air           breis agus

  coltach ri           * cosúil le

  bruidhinn            * labhairt

  gu tric             * go minic

  mar is trice           de ghnáth

( ann an greiseig         * ar ball
( ann an ùine ghoirid

 - sgìth              # tuirseach

 # tuirseach            * brónach

  prógram (réideo)        # clár (raidio)

 # clàr               ceirnín

(* fear-teagaisg           múinteoir
(* bean-teagaisg

  bàrdachd             fílíocht

  oilthigh             ollscoil

  clas               rang

  co-dhiù            ( pé scéal é
                 ( cibé ar bith

  cabhag              deifir

( difir               difríocht
( eadar-dhealachadh

 - eachdraidh            stair

  cànan              - teanga

  nì mi an obair           déanfaidh mé an obair

  ar falbh             ( imithe
                  ( ar shiúl

 * ceàrr               mí-cheart

 * fuireach            ( fanacht
                  (* feitheamh
                  ( ina chónaí

  ri fhaighinn            le fáil

  snog                seascair

  cadal               codladh

  coinneamh             cruinniú

  feumaidh tu            caithfidh tú

  boidheach            * álainn

 * a’ tuigsinn            ag tuiscint


  an-dràsta             faoi láthair

 * cù               ( madra
                  ( madadh

  a’ tighinn            * ag teacht

  fhathast            ( fós
                  ( go fóill

  a’ coimhead           * ag féachaint

  na’s fhasa             níos fusa

  cudthromach            tábhachtach

  ag ionnsachadh           ag foghlaim

  chan eil              níl

  faisg air             in aice le

  neo air thaing nach ... (?)    ar ndóigh ...

( is toigh leam           is maith liom
( is caomh leam

( faodaidh              b’fhéidir
( ma dh’fhaoite
( smaoit

( toilichte              sásta
( riaraichte

 * deònach rud a dhèanamh       sásta rud a dhéanamh

  daonnan              * i gcónaí

  neònach               aisteach

  taobh-duilleag           leathanach

  duine aig a bheil a’ Gàidhlig    duine a bhfuil Gàidhlig aige

  mus robh              sula raibh

  piuthar               deirfiúr

  bràthair              dearthair

  rud no dhà             cúpla rud

  feasgar               tráthnóna

  tha mi duilich           tá brón orm

  thachair rudeigin          tharla rud éigin

  thachair mi ris           chas sé orm

  dé a tha a’ tachairt?        cad atá ar siúl

  air sàilleabh            de bharr

  chionn’s              cionn is

 * baile                cathair

  sabaid              * troid

  siorrachd              contae

 * dùthaich             (* tír
                  ( tuath

  màileid               mala

  rud sam bith            rud ar bith

  deuchainn              scrúdú

  bho chionn ghoirid         le déanaí

( té (boireanta)         ( té (duine)
( fear (fireanta)         ( ceann (rud)

  trang                gnóthach

 - crìoch (na dùthcha)         teorainn (na tíre)

  gu ìre               ar shlí

  meadhan a’ bhaile          lár an bhaile

  feadhainn             * daoine

( mu                 faoi
( mu dheidhinn            fá

  ann an               i, in

  anns an               sa

  boireanach            - bean

 - bean               * bean chéile

 # Gaidhealtachd (na h-Alba)      Garbhchríoch

  na h-Eileanan an-Iar       * Inse Gall

  dhachaigh              abhaile

( cha robh dad ann         ( ní raibh dada ann
( cha robh càil ann        ( ní raibh faic ann
( cha robh sìan ann

  cus obrach            ( an iomarca oibre
                  ( barraíocht oibre

  saoil ...              ní fheadar ...

  cuspair scoile           ábhar scoile

  an toiseach             ar dtús

  Tha i fuar an-diugh         Tá sí fuar inniu

  Tha f(h)ios agam air        Tá a fhios agam faoi

  mu dheireadh thall         faoi dheireadh thiar thall

  A bheil càil às ùr agad?      Aon scéal?

  Na leig càil ort          Ná lig ort

  Cha mhór nach            Ba bheag nach

  Feuch air              Déan iarracht

  Tha sin a’ cur dragh orm      Tá sé sin ag cur isteach orm

  Is mór am beud           Is mór an trua

  Is aithne dhomh ...         Tá aithne agam ar ...

  Cuir air do cheann e        Òl siar é

  Chuir mi romham ...         Thug mé fúm ...

(* Lean ort             (* Lean ort
( Gabh ort             ( Connigh ort
( Cum ort

  mì-innteanach          ( leadránach
                  (* neamhshuimiúil

(# aisling               brionglóid
( bruadar

  trom-laighe             droch-bhrionglóid

  eagal am beatha ag ...       eagla an domhain ar ...

  cho luath ’s a ghabhas       chomh luath agus is féidir

  lagh                dlí

  laghail               dleathach

  fear-lagha             dlíodóir

Symbols

* : exists in other language
# : exists in other language, but with a different meaning
- : exists in other language, but not common, or not common with same meaning

2008-02-22 CPD