Gaeilge Gaelg Sengoídelc

Gàidhlig air an Lìon

Ionnsachadh na Gàidhlig
Sùil air a’ Ghàidhlig

Coimpiutaireachd
Còmhradh air an Eadarlìon

Facail agus Gramar
- dualchainntean
- co-labhairtean
Eadar-theangachadh
Ainmean-àite

Foghlam
- oilthighean
- colaistean
- sgoiltean
Clann

Na Meadhanan
- pàipearan agus irisean
- irisean acadaimeagach
- réidio agus telebhisean
- filmichean

Corpus
Litreachas
Ceannach leabhraichean

Fealla-dhà
Dràma
Ceòl
- mòdan is féisean
- cùrsaichean
- amhrain
- téipichean is CDs
Ceòladairean

Buidhnean
Ionadan
Riaghaltas
Creideamh

eile

Eòladairean eile

Eòladairean eile aig Sabhal Mór Ostaig

2023-11-17 CPD
Taing do Gary Ingle airson nan suaicheantas beaga, seamrag agus cluaran agus bratach Manainneach