Word list illustrating spelling principles and choices

a bheil? / am beil?
a' dol (apostrophe with verbal noun)
a' tuigse / a' tuigsinn
à "out of"
a' "of the" (def. article)
a' bhòn-dè
a' bhòn-raoir
a' bhòn-uiridh
A' Ghearmailt
a-bhàn
a-bhos
a-chum
a-ghnàth
a-mach
a-màireach
à measg "from among"
am measg "among"
a-mhàin
a-muigh
a-nall
a-nis
a-null
a-raoir
a rèir
a-rèisd
a-riamh
a-rìs / a-rithist
a-staigh
a-steach
a-thaobh
adhar "sky"
adhart (in phrase "air adhart")
adhbhar
adhbrann
adhradh
àgh "happiness", etc.
ag ràdh / a' ràdh
agus
aifreann
aigne
ainmig
ainneamh
àird an ear etc.
àirneis
airson
aiseal / asal
àlainn
altram
àm "time"
amharas
àmhghar
an dèidh "after"
an asgaidh "free"
An Eadailt
an robh?
An t-Oban
an-abaich
an-àird
an-diadhachd
an-fhios
an-dè
an-diugh
an-earar
an-uiridh
ana-miann
anabarrach
anbhainne
anfhann
annam etc. (not "unnam")
anshocair
aodomhainn
aoigh, aoigheachd
aon-deug, dhà-dheug, etc.
ar-a-mach
arsa / ars
às "out of the"
as t-earrach
as t-fhoghar
as t-samhradh
astar
ath-bheothachadh
athaoidhch
bachall
bàidh "affection", etc.
bàidhsagal
baiteal / batal
ban-diùc
bana-bhàrd
banachag
banacheard
bànrigh
baoghal
Barraigh
barrall "shoe-lace"
barrfhad
bàthach
bathar
beart
beartach
beòshlaint
beul
beul-aithris
beulaibh
bhan "van"
bhite
bhith (in infinitive a bhith)
bhithist
bhod "from your"
bhom "from my"
bhon "from the / their", "since"
bhòt "vote"
bi / bhi (future)
biathadh
bidh / bithidh
Bìoball
bìth "tar"
boc "buck"
bochd "poor"
boireann
bonaid
brèagha
britheamh
brosgal
brùdhearg
bruich
buaghallan
buntàta
bus "omnibus"
caidreabh
càilear "pleasant", etc.
cailleachan, pl. of cailleach
caiptean
caiseart "footwear"
Caitligeach
cam
camara, pl. camarathan
cànain f., gen. -e / cànan m., gen. cànain
caoirich, pl. of caora
carbad
carson
cas-chrom
cathadh "blizzard"
ceala-deug
Ceann Loch Chille Chiarain
cearcall
ceilear
Cèitean
ceud "hundred"
chan eil
chì
chluinnte
choreigin
ciad "first"
ciamar
cidhe
cidsin
cìobair / cìobaireachd
clag
clàimhean "door-bolt"
clann-nighean
cleachdte
clò "tweed", "print"
cluinnear
cnuimh
co / cò (unstressed and stressed forms)
co-dhiù
co-threòiriche
coibhneas
coibhneil
coilean
coileanta "regular"
coimhleanta "compos mentis"
coiridh "curry"
coitheanal
cola-deug
colaisde
comadaidh "comedy"
comataidh "committee"
còmhdhail
còmhla
còmhlann
còmhnadh
còmhnard
còmhradh
còmhrag
conntraigh
craiceann
crèadh
creideamh
cruithear / cruthaighear
cuaraidh "quarry"
cùbaid / cùbainn
cuibheall / cuibhle
cuideigin
cuinnean / cuinnlean
cùlaibh
da / dha "to his / her"
da-rìreadh / dha-rìribh / da-rìribh
dachaigh
dad / dhad "to your"
dadaidh
dàibhear
daingeann
dham "to my"
dan / dam / dham / dhan "to their"
dannsa, a' dannsadh
dar (as well as do ar) "to our"
dara / dàrna
dathte
de / dhe "of/off his/her"
de ar / ur "of/off our/your"
(an) deach / deachaidh
dèanamh
deasbad
ded / dhed "of/off your"
(gun) deigheadh
deilignit
dem / dhem "of/off my/their" (before labials)
den / dhen "of/off the/their"
deug in compounds, e.g. aon-deug, dhà-dheug, trì-deug; dà-fhear-dheug; sia-ceud-deug
dh'òl / dh'fhalbh, etc. (no space)
dha "to his/her"
dhachaigh adv.
dhad "to your"
dhaibhsan
dham "to my / to their" (before labials)
dhan "to the/their"
dhar "to our"
dhàsan
dhìse
dhòmhsa
dhur "to your"
dhut / dut
Diardaoin
diathad
Diciadain
dìdean
Didòmhnaich
Dihaoine
Diluain
Dimàirt
dìnnear
dìochuimhnich / di-chuimhnich / dìochainich
diofar
dìoro "giro"
Disathairne
dithis
doctair / dotair
dod "to your"
dom "to my"
domhainn "deep"
domhan, gen. domhain "universe"
don "to the/their"
doras
dràibhear
draoidh
dreuchd
drùchd
drùdh "soak"; dhrùidh "it soaked"
dubh-ghorm / dubhghorm
dùdan
duine òg / duin' òg
Dùn Eideann
dur (as well as do ur) "to your"
eadrainne
eagal
ealla (in phrase a' gabhail ealla)
eanraich
earball
eatarrasan
èigh, èigheach "shout"
èiginn
eilean
èiridh "will rise"
èirigh "rising"
eisimpleir
esan
eud "jealousy"
eugmhais
fa-near
fàd / fòd
faighnich, faighneachd
failmean
fàire
fairtlich
fallas "sweat"
famhair
faram
farasta "gentle"
farsaing
fathann
feart
fèath
feobhas
feuch
feur "grass"
feusgan
fhuilear - See fuilear
fiacaill / fiacall
fiar "crooked"
fiodhall
fìon
fìor - Also in comps. fìorfhuil, fìoreun, etc.
fireann
fo ar/ur "under our/your"
fod "under your"
fodha "under him"
fòghnan
foidhidinn
foipe "under her"
foirfeach, foirfeachd
fom "under my/their" (before labials)
fon "under the/their" (before labials)
fòpa "under them"
fuaigh, fuaigheal
fuaim
fuidheall
fuilear - in phrases chan fhuilear, etc.
fuiling
fulang
furasta "easy"
gad "at your / to your"
gailleann
gam "at my / to my"
Gaidheal, Gaidhealtachd
gainneamh / gainmheach
gar "at our / to our"
gàrradh
gasta
gèadh
gearan
geimhleag
Giblean
gidheadh
giuthas
glaine "cleanness", "cleanliness"
glainne "glass"
grànda
greusaiche
griùlach / griùrach
gu ar/ur, gar/gur
gu leòr
on "since"
onair
onarach
os cionn
othaisg, pl. òisgean
pàigh
pàipear
pàisde
pannal
pathadh
piàno
pitheid "magpie" etc.
plèana "plane"
poileasaidh, pl. poileasaidhean
poileataics
pongail
pòsta
ràdh
raineach
ràithe, pl. ràitheachan / ràithean
reòth, reothadh
reudan "timber-moth" etc.
ri ar "with our"
ri ur "with your"
ribh "to you"
rid "to your"
rim "to my/their"
rin "to their" etc.
rinn "to us"
(an d')rinn / (an do)rinn / (na)rinn
(gun)rinn / (gun d')rinn / (gun do)rinn
rionnach
rionnag
ris-san
rithist / rìs
ro (not roimh)
ro ar/ur "before our/your"
robh / a robh / gu robh
rod "before your"
roghainn
roimhpe "before her"
rom "before my/their"
romhpa "before them"
ron "before the/their"
Ruairidh / Ruaraidh
rudeigin
rùrach
's dòcha
's fheudar
sa sabhal, pl. saibhlean
saidhlofòn
samhail
Samhain
samhla
san "in the"
's an "and the"
Sasainn
Sasannach
seachdain
seagh, seaghail
Sealtainn
seanachaidh, seanachas
seusan "season"
seiche
seileastair
sèimh
seo
seud "jewel", "treasure"
sgèan "startled look"
sgìths
sgoilear, pl. sgoilearan or sgoileirean; Also sgoilearachd / sgoileireachd
sgreuch
sia
siabann
siad "a bold fellow"
similear
sinn-seanmhair
sìochaint
sionnsar
siud
sleamhainn
smac "kind of boat"
smachd "control"
's math dh'fhaodte
smior
sna "in the"
soircas "circus"
soisgeul, soisgeulach, soisgeulaiche
solas "light"
sòlas "joy"
sònraichte
staidhir / staidhre
stairseach
stiùireadair, stiùireadh
stiùrag
stoidhle "style"
suirghe
sùith "soot"
sutha "zoo"
tabhair / toir
tabhairt / toirt
tacsaidh
tàidh "tie"
taigh
(an) tàinig
tairig "nail" pl. tairgean
tè-eigin
teatha / tì "tea"
(an) tèid
tèile (= tè eile)
telebhisean
thathar
thathas
thugainn / tiugainn
timcheall
tiotal
tobar m., gen. -air / tobair f., gen. -rach
Tobar Mhoire
togte
toirsgeir
tomàto
tombaca
trealaich
trèana
trìlleachan
tro (not troimh)
tro ar/ur "through our/your"
trod "through your"
troigh
troimh-chèile
troimhpe "through her"
trom "through my/their"
tromhpa "through them"
tron "through the/their"
truinnsear
(an) tubhairt / tuirt
(an) tug
tughadh
turas
turrach-air-tharrach
uabhas, uabhasach
uaimh "cave"
uainfheòil
ualras "walrus"
ubhall
uèir(e) "wire"
ugh, pl. uighean
uidheam
uileann
uimhir
uinnleag
uiread
uirsgeul
ùrnaigh
urra / urrainn
X-ray

 
 
1997-01-12 CPD