Gaeilge

Faclan far a bheil an sràc ag atharrachadh ciall an fhacail

ath - next, following, second
àth - 1. ford; 2. kiln

bata - stick
bàta - boat

bas - palm of the hand
bàs - death

balla - wall
bàlla - ball

brath - treachery
bràth - judgement

breige - brick
brèige - falsehood

caise - short-temperedness
càise - cheese

car - a turn
càr - car, automobile

caraid - friend
càraid - pair, couple, twins

cas - leg, foot
càs - difficulty, trouble

- cream
- globe, the Earth

coireachadh - blaming, accusing
còireachadh - settling

feis - sexual intercourse
féis - festival, feast

gun - without
gùn - gown

oir - edge, rim, margin
òir - golden

ros - promentory, headland
ròs - rose

sabaid - fighting
sàbaid - sabbath

sal - dirt, filth
sàl - salt water, the sea

sgath - cut
sgàth - shade, shadow, protection

sgoth - sailing boat, skiff
sgòth - cloud

sgur - stop
sgùr - scour

solas - light, illumination
sòlas - solace, consolation, comfort

(Chan eil an seo ach beagan eiseimpleirean de dh'fhaclan a tha bitheanta. Tha tòrr mór a bharrachd ann.)


2009-09-12 CPD