Tha thu ann
(Words for greeting children, and saying goodbye)

Eisd A ghràidh
Eisd A ghaoil
Eisd A luaidh
Eisd A rùin,
Eisd M'eudail
Dear

Darling

My love

Eisd Seadh? Yes?
Eisd Uill? Well?
Eisd Dé? What?

Eisd Ciamar a tha thu? How are you?
Eisd Ciamar a tha sibh? How are you? (if more than one)
Eisd Tha gu math Fine
Eisd A bheil thu gu math? Are you well?
Eisd Tha Yes
Eisd Chan eil No
Eisd A bheil thu ceart gu leòr? Are you alright?

Eisd Dé do naidheachd? What's your news?
Eisd A bheil naidheachd agad dhomh? Do you have any news for me?
Eisd Dé tha dol? What's doing?

Eisd Mise ... I'm ...
Eisd 'Se ... an t-ainm a th'orm-sa. ... is my name
Eisd Mise mamaidh Màiri. I'm Mary's mum
Eisd Mise dadaidh Màiri. I'm Mary's dad
Eisd Có thusa? Who are you
Eisd Dé'n t-ainm a th'ort? What's your name?
Eisd An tusa ... ? Are you ... ?
Eisd 'Se Yes
Eisd Chan e No

Eisd 'Se ainm snog tha sin That's a nice name.
Eisd 'Se ainm breagha tha sin

Eisd Seo ... Here's ...
Eisd Can hallo ri ... Say hello to ...

Eisd Fàilte Welcome
Eisd Thig a-steach Come in.

Eisd Cheerie Cheerio.
Eisd Mar sin leat Goodbye.
Eisd Chì mi rithist thu I'll see you later
Eisd Chì mi a-màireach thu I'll see you tomorrow
Eisd Chì mi a-nochd thu I'll see you tonight/
Eisd Chì mi a dh'aithghearr thu soon.

Eisd Cha bhi mi fada. I won't be long,
Eisd Na bi fada. Don't be long.
 
 
1996-03-19 CPD