A' cluiche Playing
(Some general words about play)

Eisd Dèanamaid ... Let's make
Eisd An dèan sinn ... Will we make
Eisd Nì sinn ... dannsa We'll do a dance
Eisd Nì sinn dealbh We'll make a picture
Eisd Nì sinn cèic We'll make a cake

Eisd Am bu toigh leat ... dannsa? Would you like to dance?
Eisd Am bu toigh leat cluiche? Would you like to play?

Eisd Théid sinn ... We'll go ...
Eisd Thalla ... Go ...
Eisd Tromhad ... Come ...
Eisd Théid sinn a choiseachd We'll go walking
Eisd ... a dhannsa ... dancing
Eisd ... a pheantadh ... painting
Eisd ... a dhèanamh dealbh. ... making a picture

Eisd Cluich Play
Eisd Thalla a chluiche le ... Go and play with ...
Eisd Thalla a chluiche le na blocaichean Go and play with the blocks
Eisd ... taois ... playdough
Eisd ... dolaichean ... dolls
Eisd ... do dholaichean ... your dolls,
Eisd ... na dèideagan/ ... the toys
Eisd ... na tòidhs ... the toys
Eisd ... bàlla ... a ball

Eisd Dèan mar seo e Do it like this
Eisd Mar seo. Like this.

Eisd Beir air Catch it
Eisd Thoir leat na blocaichean Take the blocks with you.

Eisd Dé tha sin? What's that
Eisd Dé th'agad an sin? What's that you've got?
Eisd Tha ... It's a ...
Eisd Dé tha thu a' dèanamh? What are you making/doing?
Eisd Tha mi a' dèanamh dealbh mamaidh. I'm making a picture of mummy
 
 
2003-03-20 CPD