'S math sin!Great!
(Some ways to praise children)

Eisd Tha sin math That's good
Eisd Tha sin uabhasach math That's very good
Eisd Tha sin math gu leòr That's good enough
Eisd Math dha rìreabh! Excellent!
Eisd Glé mhath! Very good!
Alright

Eisd Tha sin nas fheàrr That's better
Eisd Tha sin tòrr nas fheàrr That's a lot better

Eisd Sin e That's it
Eisd Sin agad e There you have it
Eisd Rinn thu e You did it
Eisd Rinn thu chùis You've managed
Eisd Tha e deiseil It's ready
It's finished.
Eisd Tha e ullamh It's finished

Eisd Tha e ceart It's correct
Eisd Tha sin ceart That's right
Eisd Tha e ceart agad You've got it right
Eisd Tha e ceart gu leòr It's O.K.
Eisd Tha e ceart a-nise It's right now

Eisd Chan eil e ceart It's not right
Eisd Tha e ceàrr It's wrong
Eisd Feuch a-rithist Try again

Eisd Balach math (A) good boy
Eisd Gille math
Eisd Nighean mhath (A) good girl
Eisd Caileag mhath
Eisd 'Se balach math a th'annad You're a good boy
Eisd 'Se nighean mhath a th'annad You're a good girl

Eisd Tha thu laghach You're nice
Eisd Tha thu uabhasach laghach You're very nice
Eisd Tha thu snog You're nice

Eisd Balach laghach (A) nice boy
Eisd Gille laghach
Eisd Nighean laghach (A) nice girl
Eisd Caileag laghach
Eisd Balach snog (A) nice boy
Eisd Gille snog
Eisd Nighean shnog (A) nice girl
Eisd Caileag shnog
 
 
1996-02-24 CPD