Seall Look
(Pointing things out)

Eisd Seall Look
Eisd Seall sin Look at that
Eisd Seall seo Look at this
Eisd Seall dhomh ... Show me ...
Eisd A bheil thu a' faicinn ... ? Can you see ... ?
Eisd Tha Yes
Eisd Chan eil No
Eisd Trobhad gu faic thu ... Come to see
Eisd ... an luch ... the mouse
Eisd ... an coineanach ... the rabbit.

Eisd Cum do shùil air ... Keep your eye on him.
 
 
2003-03-20 CPD