Siuthad! Go on!
(Words of encouragement)

Eisd Siuthad Go on
Eisd Siuthadaibh Go on (to more than one)

Eisd Thusa a-nise Your turn now
Eisd Thu fhéin Yourself

Eisd Tòisich Begin
Eisd Tòisichibh Begin (to more than one)
Eisd Tòisichidh sinn We'll begin

Eisd Feuch e Try it
Eisd A bheil thu deiseil? Are you ready? (finished)
Eisd Tha Yes
Eisd Chan eil No
Eisd Ceart-gu-leòr O.K.

Eisd Dèan do dhìcheall Do your best

Eisd Greas ort Hurry up
 
 
2003-03-20 CPD