Am bu toigh leat? Would you like?
(Phrases about liking and disliking)

Eisd Am bu toigh leat ... ? Would you like ... ?
Eisd Am bu toigh leibh ... ? Would you like ... ? (if more than one)

Eisd Am bu chaomh leat ... ? Would you like ... ?
Eisd Am bu chaomh leibh ... ? Would you like ... ? (if more than one)
Eisd bainne/té/cofaidh/siucar/ubhal/
Eisd orainds/oraindsear/silidh?
milk/tea/coffee/sugar/apple/
orange (juice)/an orange/jam?

Eisd An toigh leat ... ? Do you like ... ?
Eisd 'S toil. Cha toil. Yes. No.

Eisd An caomh leat ... ? Do you like ... ?
Eisd 'S caomh. Cha chaomh. Yes. No.

Eisd 'S toigh leam ... I like ...
Eisd Cha toigh leam ... I don't like

Eisd 'S caomh leam ... I like ...
Eisd Cha caomh leam ... I don't like ...

Eisd An gabh thu ... ? Will you have ... ?
Eisd An gabh sibh ... ? Will you have ... ? (to more than one)
Eisd Gabhaidh. Cha ghabh. Yes. No.

Eisd An gabh thu pìos càise? Will you have a piece of cheese?
Eisd deoch orainds? a drink of orange?
Eisd An gabh thu drùdhag bhainne? Will you have a drop of milk?

Eisd An gabh thu tuilleadh? Will you have some more?
Eisd A bheil thu ag iarraidh tuilleadh? Do you want some more?
Eisd Tha mi'g iarraidh tuilleadh I'd like some more

Eisd Seo ... Here's ...
 
 
2003-03-18 CPD