Tromhad Come on
(Coming and going)

Eisd Tromhad Come.
Eisd Tromhadaibh Come (to more than one)

Eisd Tromhad a-nall (an seo) Come over here
Eisd Tromhad a-mach Come outside
Eisd Tromhad a-steach Come inside

Eisd Thig an seo Come here

Eisd Thalla Go/Go away
Eisd Theirig a-mach Go out
Eisd Theirig a-null an siud Go over there

Eisd A-mach à seo! Out of here
Eisd Dèan às! Be gone
Eisd Teich! Clear off

Eisd Théid sinn a-mach We'll go out
Eisd An téid sinn a-mach? Will we go out?
Eisd ... Théid ... Yes
Eisd ... Cha téid ... No
 
 
2003-03-20 CPD