Gaelic Astronomy
le D.M. Connell
1857

Obair eile air an leabhar

Duilleagan Earrann
[td i] Làmh-sgrìobhadh bhon lethbhreac a chaidh a scanadh
[td iii] [td iv] Clàr-innsidh
Roi’-radh
[td v] [td vi] [td vii] [td Viii] Roi’-radh
An Rian-Grèine
[td 9] [td 10] An Rian-Grèine
[td 11] [td 12] [td 13] [td 14] [td 15] [td 16] Cùmadh an Talaimh
[td 17] Meudachd an Talaimh
[td 18] [td 19] [td 20] [td 21] [td 22] [td 23] [td 24] [td 25]
[td 26] [td 27] [td 28] [td 29] [td 30] [td 31] [td 32]
Gluasad an Talaimh
[td 33] Là agus Oidhche
[td 33] [td 34] [td 35] [td 36] [td 37] [td 38] [td 39] [td 40]
[td 41] [td 42] [td 43]
Aimsirean na Bliadhna
[td 43] [td 44] [td 45] [td 46] Gaothan Malairt
[td 46] [td 47] [td 48] [td 49] Gliocas agus Cumhachd a’ Chruithfhir
[td 49] [td 50] [td 51] [td 52] [td 53] [td 54] [td 55] [td 56] Seòlan-Mara
[td 56] [td 57] [td 58] [td 59] [td 60] [td 61] A’ Ghealach
[td 62] [td 63] Dubhar Gealaiche
[td 63] [td 64] [td 65] Dubhar Grèine
[td 65] [td 66] [td 67] [td 68] [td 69] [td 70] [td 71] [td 72]
[td 73] [td 74] [td 75] [td 76] [td 77]
A’ Ghrian
[td 77] [td 78] Na Planaidean
[td 78] [td 80, 81] [td 83] Mercurius
[td 83] [td 84] Bhenus
[td 84] [td 85] An Talamh
[td 85] [td 86] [td 87] [td 88] Mars
[td 88] [td 89] [td 90] [td 91] Reultagan no Beag Phlanaidean
[td 91] [td 92] [td 93] [td 94] [td 95] Iupiter
[td 95] [td 96] [td 97] Saturn
[td 97] [td 98] [td 99] [td 100] Herschel
[td 100] [td 101] [td 102] [td 103] [td 104] Neptunus
[td 104] [td 105] Reultan Seachrain
[td 106] [td 107] [td 108] [td 109] Beachdan Crabhach o na Nithe A Dh'Ainmich Sinn
[td 109] Roinnean Aimsirean
[td 109] [td 110] Làithean
[td 111] Seachduinean
[td 111] [td 112] Miosan
[td 112] [td 113] [td 114] [td 115] [td 116] Bliadhnachan
Fàth-Sgrìobhadh
[td 117] [td 118] [td 119] [td 120] [td 121] [td 122] Reultan Suidhichte
Clàr-mìneachaidh
[td 123] [td 124] Clàr-mìneachaidh
Testimonials
[td Ti] [td Tii] [td Tiii] [td Tiv] Extracts of Testimonials in Favour of this Treatise
Làmh-sgrìobhadh
[td] Làmh-sgrìobhadh bhon lethbhreac a chaidh a scanadh
2008-11-10 CPD
Taing do Dhaibhidh MacAilein, iar-oileanach an t-Sabhail, airson iasad a thoirt dhuinn den leabhar,
Marc Mac an Tuairneir a scan leabhar seo a-steach, agus a sgrìobh a-steach pàirt den teacsa, air greis gnìomhachais CnaG san t-samhradh 2007
Gòrdan Maloney, oileanach aig SMO, a d'ullaich an làrach-lìn seo, 2008-02
Dilys Powell, a sgrìobh a-steach an teacsa gu léir, 2008-11.