An duilleag seo mar a bha
(airson fiosrachadh a lorg a
dh'fhalbh bhon Eadarlìon)

Am Mòd Nàiseanta - Ionadan gach bliadhna

2024 An t-Òban an Dàmhair  
2023 Pàislig an Dàmhair  
2022 Peairt an Dàmhair  
2021 Inbhir Nis an Dàmhair  
2020    
2019 Glaschu 11-19 an Dàmhair  
2018 Dùn Omhain 12-20 an Dàmhair  
2017 Loch Abar 13-21 an Dàmhair  
2016 Na h-Eileanan Siar 14-22 an Dàmhair  
2015 An t-Òban 9-17 an Dàmhair  
2014 Inbhir Nis 10-18 an Dàmhair  
2013 Pàislig 11-19 an Dàmhair  
2012 Dùn Omhain 12-20 an Dàmhair  
2011 Na h-Eileanan Siar 14-22 an Dàmhair  
2010 Inbhir Theòrsa 8-16 an Dàmhair  
2009 An t-Òban 9-17 an Dàmhair  
2008 An Eaglais Bhreac 10-18 an Dàmhair  
2007 Loch Abar (An Gearasdan) 12-20 an Dàmhair  
2006 Dùn Omhain 13-21 an Dàmhair  
2005 Na h-Eileanan Siar 14-22 an Dàmhair  
2004 Peairt 8-16 an Dàmhair  
2003 An t-Òban 10-18 an Dàmhair An ceudamh Mòd
2002 Leargaidh Ghallda 11-19 an Dàmhair  
2001 Steòrnabhagh 12-20 an Dàmhair  
2000 Dùn Omhain 13-21 an Dàmhair  
1999 Loch Abar 8-16 an Dàmhair  
1998 An t-Eilean Sgitheanach agus Loch Ailse 9-17 an Dàmhair  
1997 Inbhir Nis 10-18 an Dàmhair  
1996 Blàr Ghobharaidh 11-19 an Dàmhair  
1995 Goillspidh, Cataibh 13-21 an Dàmhair  
1994 Dùn Omhain 7-15 an Dàmhair  
1993 An Àrd Ruigh 15-23 an Dàmhair  
1992 An t-Òban 9-17 an Dàmhair  
1991 Inbhir Pheofharan 11-19 an Dàmhair  
1990 Baile Ghobhainn, Glaschu 12-20 an Dàmhair  
1989 Steòrnabhagh    
1988 Glaschù   Mòd TSB, aig an SECC
1987 Sruighlea    
1986 Dùn Éideann    
1985 An Gearasdan, Loch Abar    
1984 Inbhir Nis    
1983 Tobar na Màthar    
1982 An t-Eilean Sgitheanach    
1981 An Gearasdan, Loch Abar    
1980 Peairt    
1979 Steòrnabhagh    
1978 An t-Òban    
1977 Goillspidh, Cataibh 6-14 an Dàmhair  
1976 Obar Dheathain    
1975 Cille Bhrìghde an Ear    
1974 Dùn Deagh    
1973 Inbhir Air    
1972 Inbhir Nis    
1971 Sruighlea    
1970 An t-Òban    
1969 An Aghaidh Mhór    
1968 Dùn Omhain    
1967 Glaschu    
1966 Inbhir Nis    
1965 An Leargaidh Ghallda    
1964 Obar Dheathain    
1963 Peairt    
1962 An t-Òban    
1961 Sruighlea    
1960 Dùn Éideann    
1959 Dùn Deagh    
1958 Glaschu    
1957 Inbhir Nis    
1956 An Leargaidh Ghallda    
1955 Obar Dheathain    
1954 Peairt    
1953 An t-Òban    
1952 Baile Bhòid    
1951 Dùn Éideann    
1950 Dùn Omhain    
1949 Inbhir Nis    
1948 Glaschu    
1947 Peairt    
1946 Obar Dheathain    
1945    
1944    
1943    
1942    
1941    
1940    
1939    
1938 Glaschu    
1937 Dùn Deagh    
1936 Inbhir Nis    
1935 Dùn Éideann    
1934 An t-Òban    
1933 Glaschu    
1932 An Gearasdan    
1931 Inbhir Pheofharan sn t-Sultain Chaidh Comunn na Clàrsaich a chur air bonn
1930 Dùn Omhain    
1929 Peairt    
1928 Inbhir Nis    
1927 An Gearasdan    
1926 An t-Òban    
1925 Grianaig    
1924 Peairt    
1923 Inbhir Nis    
1922 An Gearasdan    
1921 Glaschu    
1920 An t-Òban    
1919 Dùn Éideann    
1918    
1917    
1916    
1915    
1914    
1913 Dùn Deagh    
1912 Inbhir Nis    
1911 Glaschu    
1910 Dùn Éideann    
1909 Sruighlea    
1908 Baile Bhòid    
1907 Glaschu    
1906 An t-Òban    
1905 Inbhir Pheofharan    
1904 Grianaig    
1903 Inbhir Nis    
1902 Dùn Deagh    
1901 Glaschu    
1900 Peairt    
1899 Dùn Éideann 5 an Dàmhair  
1898 An t-Òban 13 an Dàmhair  
1897 Inbhir Nis 15 an Dàmhair  
1896 Peairt 23 an Dàmhair  
1895 Glaschu    
1894 An t-Òban    
1893 An t-Òban 12 an t-Sultain  
1892 An t-Òban   A' chiad Mhòd

2020-04-24 CPD