ga

Taisbean na ceanglaichean Zoom (Feumaidh tu dearbhadh gu bheil Gàidhlig agad)

Zooms tro mheadhan na Gàidhlig

Àm dùchais: là,uair, roinn-tìde Ath-
choinneamh
AlbaAlba NuadhUTC
Goireasan Gàidhlig air an Eadarlìon le Caoimhín Ó Donnaíle
2022-10-17 (DiLuain)19:00 Alba19:0015:0018:00
Goireasan Gàidhlig bho Albainn Nuaidh le Sionainn NicMhaoilein
2022-11-14 (DiLuain)19:00 Alba19:0015:0019:00
Taisbean an ceangal
“Airson na coinneimh, theagamh gum bruidhinn mi air: An Drochaid Eadarainn; Sruth nan Gàidheal; Cainnt mo Mhàthar; YouTube aig Gaelic Affairs”
Stòiridh agus Gnìomh-ionnsachaidh airson cloinne le Linda NicLeòid
2022-11-18 (DihAoine)12:30 Alba12:3008:3012:30
Taisbean an ceangal
“Murachadh a’ mhuc-mhara” – stòiridh agus gnìomh-ionnsachaidh freagarrach airson clann mu aois 5-8 bliadhna agus an cuid sgoiltean agus teaghlaichean
Goireasan Gàidhlig: Faclairean agus Multidict le Caoimhín Ó Donnaíle
2022-11-28 (DiLuain)19:00 Alba19:0015:0019:00
Taisbean an ceangal
Sealladh farsaing air na faclairean Gàidhlig uile a tha air-loidhne, an neartan agus an laigsean, cleasan airson an cleachdadh gu h-éifeachdach, agus mar a chleadar Multidict airson leum gu clis bho fhaclair gu faclair
Buidheann Thar-Phàrtaidh na Gàidhlig le Pàrlamaid na h-Alba
2022-11-30 (DiCiadain)13:00 Alba13:0009:0013:00
Feumar clàradh ro-làimh tro Eventbrite
Goireasan Gàidhlig: Language in Lyrics le Màiri Britton
2022-12-12 (DiLuain)19:00 Alba19:0015:0019:00
Taisbean an ceangal
Fiosrachadh mun phròiseact Language in Lyrics ann an Albainn Nuaidh
Popup Gàidhealtachd le Am Baile Gàidhealach
2022-12-16 (DihAoine)12:00 Alba Nuadhgach
seachdain
16:0012:0016:00
Taisbean an ceangal
Cothrom còmhraidh sa Ghàidhlig, a’ dèanamh tòrr feum de sheòmraichean beaga, gach fear a’ maireachdainn mu 5 mionaidean
Té mu dheireadh ron Nollaig air 2022-12-16. Ath shreath a’ tòiseachadh air 2023-02-13
$ Bùth-obrach seinn le Gillebhrìde MacIlleMhaoil le Fèis Obar Dheathain
2022-12-18 (DiDòmhnaich)19:00 Alba19:0015:0019:00
Taisbean an ceangal
Goireasan Gàidhlig: Tobar an Dualchais le Flòraidh Forrest
2023-01-09 (DiLuain)19:00 Alba19:0015:0019:00
Taisbean an ceangal
Fiosrachadh mun stòras Tobar an Dualchais
Goireasan Gàidhlig: Stòras Gàidhlig Cheap Breatainn le Steiseag NicIlleathain
2023-01-23 (DiLuain)19:00 Alba19:0015:0019:00
Taisbean an ceangal
Fiosrachadh mu Stòras Gàidhlig Cheap Breatainn, clàraidhean aig Ionad a’ Pheutanaich
Goireasan Gàidhlig: DASG le Tòmas MacAilpein agus Calum Rosach
2023-02-06 (DiLuain)19:00 Alba19:0015:0019:00
Taisbean an ceangal
Popup Gàidhealtachd le Am Baile Gàidhealach
2023-02-10 (DihAoine)12:00 Alba Nuadhgach
seachdain
16:0012:0016:00
Taisbean an ceangal
Cothrom còmhraidh sa Ghàidhlig, a’ dèanamh tòrr feum de sheòmraichean beaga, gach fear a’ maireachdainn mu 5 mionaidean
(Cha bhi coinneamh ann air 2023-02-17. A’ tòiseachadh gach seachdain a-rithist bho 2023-02-24)
Buidheann Thar-Phàrtaidh na Gàidhlig le Pàrlamaid na h-Alba
2023-02-22 (DiCiadain)18:30 Alba18:3014:3018:30
Feumar clàradh ro-làimh tro Eventbrite.
Club Irise Shabhal Mòr Ostaig le Tim Armstrong
2023-02-23 (Diardaoin)19:30 Alba19:3015:3019:30
Taisbean an ceangal
Do dhaoine aig a bheil ùidh ann am foghlam Gàidhlig. An òraid seo: A’ teagasg fuaimean na Gàidhlig
Seall agus Innis le Freumh is Fàs
2023-02-23 (Diardaoin)18:00 Alba Nuadh22:0018:0022:00
Taisbean an ceangal
Feuch gun toir sibh leibh pìos clò na aodaich sam bith a tha sònraichte dhut.
Lusan so-ithe le Cassan
2023-03-01 (DiCiadain)19:00 Alba19:0015:0019:00
Taisbean an ceangal
Trì-chànanach, Gàidhlig, Gaeilge, Gaelg. Le Ruairidh MacIlleathain, Pól Mac Canna agus Paayl Rogers
Feamainn le Cassan
2023-03-08 (DiCiadain)19:00 Alba19:0015:0019:00
Taisbean an ceangal
Trì-chànanach, Gàidhlig, Gaeilge, Gaelg. Le Ruairidh MacIlleathain, Pól Mac Canna agus Paayl Rogers
Bioball Gàidhlig le Donnchadh Sneddon
2023-03-29 (DiCiadain)18:30 Albagach
seachdain
18:3014:3017:30
Taisbean an ceangal
Buidheann leughaidh a’ Bhiobaill, gach neach mu seach ag eadar-theangachadh earrann gu Beurla
Popup Gàidhealtachd le Am Baile Gàidhealach
2023-03-31 (DihAoine)12:00 Alba Nuadhgach
seachdain
16:0012:0015:00
Taisbean an ceangal
Cothrom còmhraidh sa Ghàidhlig, a’ dèanamh tòrr feum de sheòmraichean beaga, gach fear a’ maireachdainn mu 5 mionaidean
Buidheann Thar-Phàrtaidh na Gàidhlig le Pàrlamaid na h-Alba
2023-05-09 (DiMàirt)18:30 Alba18:3014:3017:30
Feumar clàradh ro-làimh tro Eventbrite. Bidh fiosrachadh ann nas fhaisg air an latha
Lusan le Cassan
2023-05-17 (DiCiadain)19:00 Alba19:0015:0018:00
Taisbean an ceangal
Trì-chànanach, Gàidhlig, Gaeilge, Gaelg. Le Ruairidh MacIlleathain, Pól Mac Canna agus Paayl Rogers
Craobhan le Cassan
2023-05-24 (DiCiadain)19:00 Alba19:0015:0018:00
Taisbean an ceangal
Trì-chànanach, Gàidhlig, Gaeilge, Gaelg. Le Ruairidh MacIlleathain, Pól Mac Canna agus Paayl Rogers
Popup Gàidhealtachd le Am Baile Gàidhealach
2023-05-26 (DihAoine)12:00 Alba Nuadhgach
seachdain
16:0012:0015:00
Taisbean an ceangal
Cothrom còmhraidh sa Ghàidhlig, a’ dèanamh tòrr feum de sheòmraichean beaga, gach fear a’ maireachdainn mu 5 mionaidean
Gnàthasan-cainnt is fealla dhà le Ailig Bhaltois le Blas
2023-09-06 (DiCiadain)17:00 Alba17:0013:0016:00
Feumar clàradh ro làimh le Eventbrite
Carataidh tro mheadhan na Gàidhlig le Alasdair MacMhaoirn
2023-09-06 (DiCiadain)18:00 Alba18:0014:0017:00
Taisbean an ceangal
Buidheann Thar-Phàrtaidh na Gàidhlig le Pàrlamaid na h-Alba
2023-09-12 (DiMàirt)18:30 Alba18:3014:3017:30
Feumar clàradh ro-làimh tro Eventbrite
$ Carataidh tro mheadhan na Gàidhlig le Alasdair MacMhaoirn
2023-10-04 (DiCiadain)18:00 Albagach
seachdain
18:0014:0017:00
Taisbean an ceangal
$ Carataidh tro mheadhan na Gàidhlig (Adhartaich) le Alasdair MacMhaoirn
2023-10-06 (DihAoine)18:00 Albagach
seachdain
18:0014:0017:00
Taisbean an ceangal
$ Push the Boat Out: Gaelic Across the Atlantic le Summerhall
2023-11-25 (DiSathairne)15:00 Alba15:0011:0015:00
Taisbean an ceangal
Catrìona NicÌomhair agus Beth Frieden a’ bruidhinn ri Pàdraig MacAoidh mun sgrìobhadh aca. Gàidhlig a-mhàin. £5
Froilig Tar-Sgrìobhaidh le Cainnt is Ceathramhan
2023-11-27 (DiLuain)15:30 Alba Nuadh19:3015:3019:30
Taisbean an ceangal
Ag obair còmhla tro Google Docs gus tar-sgrìobhadh a dhèanamh air clàraidhean fuaime de sgeulachdan agus òrain
Buidheann Thar-Phàrtaidh na Gàidhlig le Pàrlamaid na h-Alba
2023-11-30 (Diardaoin)13:00 Alba13:0009:0013:00
Théid a struthadh le Teams. Feumar clàradh ro-làimh tro Eventbrite.
Popup Gàidhealtachd le Am Baile Gàidhealach
2023-12-08 (DihAoine)12:00 Alba Nuadhgach
seachdain
16:0012:0016:00
Taisbean an ceangal
Cothrom còmhraidh sa Ghàidhlig, a’ dèanamh tòrr feum de sheòmraichean beaga, gach fear a’ maireachdainn mu 5 mionaidean
$ Carataidh tro mheadhan na Gàidhlig le Alasdair MacMhaoirn
2023-12-13 (DiCiadain)18:00 Albagach
seachdain
18:0014:0018:00
Taisbean an ceangal
$ Carataidh tro mheadhan na Gàidhlig (Adhartaich) le Alasdair MacMhaoirn
2023-12-15 (DihAoine)18:00 Albagach
seachdain
18:0014:0018:00
Taisbean an ceangal
Panto Gàidhlig FnG - Calum Anndra a’ Chòta Dheirg le Fèisean na Gàidheal
2023-12-21 (Diardaoin)19:00 Alba19:0015:0019:00
Taisbean an ceangal
Taisbeanadh air Facebook
Cofaidh is Cabadaich le Dùn Ollaigh + Furan, An t-Òban
2024-02-01 (Diardaoin)13:30 Alba13:3009:3013:30
Taisbean an ceangal
Cearcall-còmhraidh fad uair gu leth a thìde, air a’ chiad Diardaoin gach mìos
“Aon Chroit, Iomadh Cothrom” – Òraid Chuimhneachaidh Iain MhicLeòid
2024-02-01 (Diardaoin)19:00 Alba19:0015:0019:00
Taisbean an ceangal
Air a lìbhrigeadh le Katie NicAonghais
Òraid aig Oilthigh Dhùn Èideann a théid a craoladh beò aig https://www.facebook.com/RoyalNationalMod/
Popup Gàidhealtachd le Am Baile Gàidhealach
2024-02-09 (DihAoine)12:00 Alba Nuadhgach
seachdain
16:0012:0016:00
Taisbean an ceangal
Cothrom còmhraidh sa Ghàidhlig, a’ dèanamh tòrr feum de sheòmraichean beaga, gach fear a’ maireachdainn mu 5 mionaidean
Leughadh Co-roinnte agus Sgrìobhadh Cruthachail ann an Gàidhlig le OpenBook
2024-02-26 (DiLuain)19:00 Alba19:0015:0019:00
Feumar clàradh ro làimh le Eventbrite – Seo barrachd fiosrachadh
Cofaidh is Cabadaich le Dùn Ollaigh + Furan, An t-Òban
2024-03-07 (Diardaoin)13:30 Alba13:3009:3013:30
Taisbean an ceangal
Cearcall-còmhraidh fad uair gu leth a thìde, air a’ chiad Diardaoin gach mìos. Math airson luchd-tòiseachaidh.
An Dr Alasdair Whyte “Mu shealg dheirinnich Oisin” le Òraidean-rannsachaidh SMO
2024-03-13 (DiCiadain)13:00 Alba13:0010:0013:00
Feumar clàradh ro làimh gus an URL fhaighinn
An t-Oll Dòmhnall Meek “Na Maoir agus na Bàillidhean” le Òraidean-rannsachaidh SMO
2024-03-20 (DiCiadain)19:30 Alba19:3016:3019:30
Feumar clàradh ro làimh gus an URL fhaighinn
Popup Gàidhealtachd le Am Baile Gàidhealach
2024-03-22 (DihAoine)12:00 Alba Nuadhgach
seachdain
15:0012:0015:00
Taisbean an ceangal
Cothrom còmhraidh sa Ghàidhlig, a’ dèanamh tòrr feum de sheòmraichean beaga, gach fear a’ maireachdainn mu 5 mionaidean
$ Carataidh tro mheadhan na Gàidhlig (Adhartaich) le Alasdair MacMhaoirn
2024-03-22 (DihAoine)18:00 Albagach
seachdain
18:0015:0018:00
Taisbean an ceangal
Leughadh Co-roinnte agus Sgrìobhadh Cruthachail ann an Gàidhlig le OpenBook
2024-03-25 (DiLuain)19:00 Alba19:0016:0019:00
Feumar clàradh ro làimh le Eventbrite
An Dr Gille-chrìost MacGill’Eòin “Ath-bheòthachadh Gàidhlig Mhanainn” le Òraidean-rannsachaidh SMO
2024-03-27 (DiCiadain)13:00 Alba13:0010:0013:00
Feumar clàradh ro làimh gus an URL fhaighinn
Cofaidh is Cabadaich le Dùn Ollaigh + Furan, An t-Òban
2024-04-04 (Diardaoin)13:30 Alba13:3009:3012:30
Taisbean an ceangal
Cearcall-còmhraidh fad uair gu leth a thìde, air a’ chiad Diardaoin gach mìos. Math airson luchd-tòiseachaidh.
Leughadh Co-roinnte agus Sgrìobhadh Cruthachail ann an Gàidhlig le OpenBook
2024-04-22 (DiLuain)19:00 Alba19:0015:0018:00
Feumar clàradh ro làimh le Eventbrite – Seo barrachd fiosrachadh
Popup Gàidhealtachd le Am Baile Gàidhealach
2024-04-26 (DihAoine)12:00 Alba Nuadhgach
seachdain
16:0012:0015:00
Taisbean an ceangal
Cothrom còmhraidh sa Ghàidhlig, a’ dèanamh tòrr feum de sheòmraichean beaga, gach fear a’ maireachdainn mu 5 mionaidean
Cofaidh is Cabadaich le Dùn Ollaigh + Furan, An t-Òban
2024-05-02 (Diardaoin)13:30 Alba13:3009:3012:30
Taisbean an ceangal
Cearcall-còmhraidh fad uair gu leth a thìde, air a’ chiad Diardaoin gach mìos. Math airson luchd-tòiseachaidh.
Leughadh Co-roinnte agus Sgrìobhadh Cruthachail ann an Gàidhlig le OpenBook
2024-05-27 (DiLuain)19:00 Alba19:0015:0018:00
Feumar clàradh ro làimh le Eventbrite – Seo barrachd fiosrachadh
Bioball Gàidhlig le Donnchadh Sneddon
2024-06-19 (DiCiadain)18:30 Albagach
seachdain
18:3014:3017:30
Taisbean an ceangal
Buidheann leughaidh a’ Bhiobaill, gach neach mu seach ag eadar-theangachadh earrann gu Beurla
Cearcall Còmhraidh Oilthigh Dhùn Èideann le Oilthigh Dhùn Èideann
2024-06-20 (Diardaoin)13:00 Albagach
seachdain
13:0009:0012:00
Taisbean an ceangal
Fosgailte do na h-uile
$ Clas eachdarsaich tron Ghàidhlig le Animisha McCoy
2024-06-20 (Diardaoin)18:15 Albagach
seachdain
18:1514:1517:15
Taisbean an ceangal
Measgachadh, le gnìomhan yoga agus pilates, sreathan goirid cardio agus cothromachaidh, eacarsaichean neirt le dumbbells aotrom. £3/clas
Còmhradh sa Ghàidhlig le Ross Clark
2024-06-21 (DihAoine)19:00 Albagach
seachdain
19:0015:0018:00
Taisbean an ceangal
“Gaelic chat”, fad 40 mionaid
Cearcall Còmhraidh Disaithairne le Caoimhín Ó Donnaíle
2024-06-22 (DiSathairne)15:00 Albagach
seachdain
15:0011:0014:00
Taisbean an ceangal
Cothrom còmhraidh sa Ghàidhlig, gu tric le seòmraichean beaga
Leughadh Co-roinnte agus Sgrìobhadh Cruthachail ann an Gàidhlig le OpenBook
2024-06-24 (DiLuain)19:00 Alba19:0015:0018:00
Feumar clàradh ro làimh le Eventbrite – Seo barrachd fiosrachadh
Cearcall Còmhraidh Oilthigh Dhùn Èideann le Oilthigh Dhùn Èideann
2024-07-18 (Diardaoin)13:00 Albagach
seachdain
13:0009:0012:00
Taisbean an ceangal
Fosgailte do na h-uile
Cearcall-còmhraidh Fhèis Rois le Fèis Rois
2024-08-05 (DiLuain)18:30 Alba18:3014:3017:30
Taisbean an ceangal
Air a’ chiad Luan gach mìos, le aoigh ùr gach mìos
Cearcall-còmhraidh Fhèis Rois le Fèis Rois
2024-09-02 (DiLuain)18:30 Alba18:3014:3017:30
Taisbean an ceangal
Air a’ chiad Luan gach mìos, le aoigh ùr gach mìos

Falaich coinneamhan a tha falaichte no seachad

Faodaidh tu do roinn-tìde fhéin a chur ann le bhith a’ sgrìobhadh do mhór-thìr agus mór-bhaile.
Feumaidh iad a bhith sa Bheurla, agus ás an liosta seo.

  /

Airson sgoiltean

Zooms eile a bhuineas ris a’ Ghàidhlig, ach chan ann tron Ghàidhlig mar phrìomh-chànan a tha iad

2022-12-14 CPD