An Fear Bréige.        

Chuaidh Páidín Ó Ceallaigh amach maidin bhreágh
amháin ins an Earrach a dh'obair ar an fheirm.
Bhí gáraidh deas aige i n-aice an tighe, agus fuair
sé spád agus romhar sé ar dtús é. Ansin chuaidh
sé ionns'ar dhuine de na comhursana go bhfuair
iasacht cleith-fhoirste agus seisrighe, agus threabh
sé agus d'fhorsuigh sé cuibhreann mór de thalamh
bán a bhí aige a chois na h-abhanna. Nuair a bhí
bunadhas obair an lae déanta aige, ar shiubhal 'un
an tighe leis go bhfuair sé cúpla maide agus dornán
sean-bhratóg le fear bréige a dhéanamh. Fuair sé
na maidí agus na bratóga agus níor bh'fhada go rabh
an fear bréige déanta aige. Chuir sé in a sheasamh
annsin i lár chuibhreann arbhair é. Sheas sé giota
amach uaidh annsin agus rinne sé gáire leis féin.
"Dar a leabhra," ar seisean, "má's de mhaidí agus
de bhratóga fhéin atá tú déanta, tá cuma fir uasail
ort."

Vocabulary and Idioms

gáraidh = a cultivated patch of ground, a "garden"
cleith-fhoirste = a harrow
forsuigh = to harrow
talamh bán = fallow land
giota amach uaidh = a short distance away from it
dar a leabhra = (I swear) by the book

Pronunciation

Note these:
tighe = TOÍ-e (broad "t")
déan = DEÁN (vowel sound is "á")
ins an Earrach = anns a nEARR-ach ("n" is slender due to influence of following word)
ar an fheirm = eir a nFHEIRM (same thing)
de = dae (broad "d")
sheas = SHEAS (HASS not HYASS)
Remember also, by a rule already mentioned:
threabh sounds like THREÓ
abhanna sounds like Ó-nna
rabh sounds like
leabhra sounds like LEÓ-ra

an FEAR BRÉIG-e

CHÚ-í PÁID-ín ó CEALL-í a-MACH MAID-in BHREÁ
a-MHÁIN anns a nEARR-ach a DHOB-ir eir a nFHEIRM.
bhí GÁR-í DEAS eig-e an AIC-e an TOÍ-e, og-us FUAIR
sé SPÁD og-us ROMH-ar sé eir DÚS é. ann-SIN CHÚ-í
sé IONNS-eir DHUIN-e dae na COMHR-san-a go BHFUAIR
IAS-acht CLEITH-FHOIRS-te og-us SEIS-rí, og-us THREABH
sé og-us DORS-í sé CUIBH-reann MÓR dae THAL-ú
BÁN a bhí eig-e a chois na HABH-nna. nuair a bhí
BUN-ús OB-ir an LAE DEÁN-ta eig-e, eir SHIUBH-al un
an TOÍ-e leis go bhfuair sé CÚP-la MAID-e og-us DOR-nán
SEAN-BHRAT-óg le FEAR BRÉIG-e a DHEÁN-ú. FUAIR sé
na MAID-í og-us na BRAT-óg-a, og-us níor BHAD-a go rabh
an FEAR BRÉIG-e DEÁN-ta eig-e. chuir sé ann a SHEAS-ú
ann-sin i LÁR CHUIBH-reann AR-bhair é. SHEAS sé GIOT-a
a-MACH ú-í ann-SIN og-us RINN sé GÁIR-e leis fhéin.
"DAR a LEABH-ra," eir SEIS-an, "más de MHAID-í og-us
de BHRAT-óg-a FHÉIN a-tá tú DEÁN-ta, tá CUM-a FIR UAS-il
ort."

A nice contrast between "GÁR-í" (garden) and "GÁIR-í" (laughs, pl).


Ciarán Ó Duibhín
Úraithe 2008/03/29
Clár cinn / Home page / Page d'accueil / Hauptseite / Главная страница