Ag iasgaireacht a bhí sé.        

Bhí an-dúil ag Séamas beag i n-iasgaireacht.
Bhí sean-slat iasgaireachta de chuid a athar crochta
amuigh ins an sgiobol, agus fuair sé ruaim agus
cúpla dubhán agus chaith sé bunadhas lae gha cóir-
iughadh. Nuair a bhí sí cóirighthe aige, d'imthigh
sé leis 'un na h-abhanna ag dúil go bhfuigheadh sé
bradán nó beirt. Chuaidh sé anonn ar an chlochán,
agus shuidh sé ar bharr carraige ar an taoibh thall
de'n abhainn, agus thoisigh sé a dh'iasgaireacht.
Níor bh'fhada gur mhothuigh sé rud éighinteacht ag
tarraingt agus dar leis fhéin, "tá bradán gaibhte
agam an iarraidh seo." Acht nuair a tharraing sé
amach é, caidé do bharamhail a bhí ann acht sean-
phréachán. Bhí Séamas ar an daoraidh nuair a
chonnaic sé an rud a bhí aige, agus chaith sé amach
ins an abhainn ar ais é. "Amach leat annsin" ar
seisean, "bíodh fhios agat nach ag seilg atá mise
acht ag iasgaireacht!"

Vocabulary and Idioms

clochán = stepping stones
gaibhte = caught
an iarraidh seo = this time
caidé do bharamhail = what do you think
ar an daoraidh = furious

Pronunciation

eig IASG-ir-acht a BHÍ sé

bhí AN-DÚIL ag SÉAM-us BEAG in IASG-ir-acht.
bhí SEAN-SLAT IASG-ir-acht-a de CHUID a ATH-ar CROCH-ta
a-MUÍ anns a SGIOB-ol, og-us fuair sé RÚ-im og-us
CÚP-la DUBH-án og-us chaith sé BUN-as LAE gha CHÓIR-
iú. nú-ir a bhí sí CÓIR-í eig-e, DIM-thí
sé leis un na HABH-ann-a, eig DÚIL go BHUÍ-ad sé
BRAD-án nó BEIRT. CHÚ-í sé an-ONN eir a CHLOCH-án,
og-us SHUÍ sé eir BHARR CARR-ig-e eir an TAOIBH THALL
daen ABH-inn, og-us THOIS-í sé a DHIASG-ir-acht.
níor BHAD-a gur MHOTH-í sé RUD ÉIN-teacht eig
TARR-innt og-us DAR LEIS FHÉIN, "tá BRAD-án GUIT-e
og-um a NIORR-í seo." ach nú-ir a THARR-ing sé
a-MACH é, guid-É do BHAR-il a bhí ANN ach SEAN-PHRÉACH-án.
bhí SÉAM-as eir an DAOR-í nú-ir a
CHONN-ic sé an RUD a bhi EIG-e, og-us CHAITH sé a-MACH
anns an ABH-inn eir AIS é. "a-MACH LEAT ann-SIN," eir
SEIS-an, "bí-ú FHIOS og-ut nach a SEIL-ig a-tá MIS-e
ach eig IASG-ir-acht!"

Notes:


Ciarán Ó Duibhín
Úraithe 2008/03/29
Clár cinn / Home page / Page d'accueil / Hauptseite / Главная страница