Cearca Mháire Ní Bhriain.        

Chóirigh Máire Ní Bhriain í féin maidin amháin
le dhul 'un an tsiopa. Nuair a bhí sí réidh, thug sí
léithe basgaid uibheach agus d'imthigh sí léithe síos
an mhalaigh, thart ag an choradh agus suas bealach
an droichid. Nuair a bhí sí go díreach i lár an droichid,
d'amharc sí thart agus chonnaic sí bean eile ag
teacht in a diaidh. D'athain sí an bhean, agus
d'fhan sí léithe. Bhí comhrádh fada ag an
bheirt go dteachaidh siad fhad leis an chrois-bhealach.
D'fhág siad slán ag n-a chéile annsin. Chuaidh
Máire bealach an tsiopa agus chuaidh an bhean eile
suas an camhsa 'na bhaile.

Ar theacht isteach 'un an tsiopa do Mháire,
bhí fear an tsiopa in a sheasamh i gcúl an chúntair,
agus chuir sé céad fáilte roimpi. Chunntais sé na
huibheacha, agus thug sé dí na h-earraidh a bhí
a dhith uirthi: punta tae, dhá phunta siucra, builbhín
aráin, pionta ola, leith-cheathramha tobac agus
luach pighne de mhilseáin. "Caidé an luach atá
ar na h-uibheacha indiu?" arsa Máire. "Tá siad
trí sgillinge an duisín indiu" ar seisean "acht tá
mé ag smaointiughadh go mbéidh siad níos daoire
nuair a thiocfas tú arais. Tá na cearca ag breith
go maith agatsa ar sgor ar bith." "Is mór sin
dóbhtha" arsa Máire "agus oiread mine buidhe
ithte aca le mí a's choinneóchadh brachán leis an
bhaile go cionn bliadhna."

Rinne fear an tsiopa gáire; thug sí dí cé bith
briseadh a bhí le faghail aici agus d'imthigh sí 'na
bhaile.

Vocabulary and Idioms

chóirigh sí í féin = she got ready
malaigh = hill
coradh = corner
camhsa = lane
earraidh = goods
is mór sin daobhtha = that's very good of them (ironic)

Pronunciation

CEARC-a MHÁIR-e ní BHRÍ-ain

CHÓIR-í MÁIR-e ní BHRÍ-ain í héin maid-in a-MHÁIN
le dhul un a' TIOP-a. nú-ir a bhí sí RÉ-í, THUG sí
LÉITH-e BAS-gaid UIBH-ach og-us DIM-thí sí LÉITH-e SÍ-os
a' MHAL-í, THART eig a' CHOR-ú, og-us SU-as BEAL-ach
an DROICH-id. nú-ir a bhí sí go DÍR-ach i LÁR an DROICH-
id, DAMH-arc sí THART og-us CHONN-aic sí bean EIL-e eig
teacht ann a DÉ-í. DATH-in si a' BHEAN, og-us
DAN sí LÉITH-e. bhí COMH-rá MÓR FAD-a eig an
BHEIRT go DEACH-í sí-ad FHAD leis a' CHROIS-bheal-ach.
DÁG sí-ad SLÁN eig na CHÉIL-e ann-SIN. CHÚ-í
MÁIR-e BEAL-ach a' TIOP-a og-us CHÚ-í a' bhean EIL-e
su-as an CAMH-sa na BHAIL-e.

eir THEACHT is-TEACH un a' TIOP-a do MHÁIR-e,
bhí FEAR a' TIOP-a ann a SHEAS-ú i GÚL an CHÚN-tair,
og-us chuir sé CÉAD FÁIL-te ri-pi. CHUNN-tais sé
na HUIBH-ach-a, og-us THUG sé DOÍ na HEARR-í a bhí
a DHITH uir-thi: PUNT-a TAE, DHEÁ PHUNT-a SIÚC-ra, BUIL-ín
AR-áin, PIONT-a OL-a, LEITH-CHEATH-rú to-BAC og-us
LÚ-ach PÍNN-e dae MHIL-seáin. "CAID-é an LU-ach a-tá
eir na HUIBH-ach-a inn-IU?" eir-sa MÁIR-e. "tá sí-ad
TRÍ SGILL-ing-e an DUIS-ín inn-IU" eir SEIS-an "ach tá
mé a' SMAOIT-ú go mbé-í sí-ad ní-os DAOIR-e
nú-ir a thioc-as tu eir AIS. tá na CEARC-a a' BREITH
go MAITH og-at-sa eir SCOR eir bith." "ios MÓR SIN
DÓBH-tha," eir-sa MÁIR-e "og-us ir-ad MIN-e BUÍ-e
ITH-te ac-a le MÍ ios a CHOINN-óch-ú BRACH-án leis a'
BHAIL-e go cionn BLÍ-ú-nna."

rinn fear a' TIOP-a GÁIR-e; thug sé DOÍ cé BITH
BRIS-ú a bhí le FÁIL eic-i og-us DIM-thí sí na
BHAIL-e.

Notes:


Ciarán Ó Duibhín
Úraithe 2008/03/28
Clár cinn / Home page / Page d'accueil / Hauptseite / Главная страница