Comhairlean Roinneil ann an Albainn


Ainmeannan goirid airson liosta de roinnean

Cathair Dhùn Deagh
Cathair Dhùn Èideann
Cathair Ghlaschu
Cathair Obar Dheathain

Eileanan Àrcaibh
Eileanan Shealltainn
Eileanan Siar
Crìochan
Dùn Phris is Gall-Ghaidhealaibh
Eaglais Bhreac
Earra-Ghaidheal is Bòid

Fìobha
Gaidhealtachd
Inbhir Chluaidh

Lodainn an Ear
Lodainn an Iar
Meadhan Lodainn

Moireabh
Peairt is Ceann Rois
Sruighlea
Siorrachd Àir a Deas
Siorrachd Àir an Ear
Siorrachd Àir a Tuath

Siorrachd Aonghais
Siorrachd Chlach Mhanainn

Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Ear
Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Iar

Siorrachd Lannraig a Deas
Siorrachd Lannraig a Tuath

Siorrachd Obar Dheathain

Siorrachd Rinn Friù
Siorrachd Rinn Friù an Ear
2004-02-09 CPD2
Iain Mac an Tàilleir a mhol dhuinn na h-ainmean Gàidhlig seo - Móran taing, Iain!