Sabhal Mòr Ostaig - Fiosan Naidheachd

Duilleag ùr

Seann fhiosan

Ceann-latha Gàidhlig English
2009
An Damhair Sabhal Mòr Ostaig a’ buileachadh urram air dithis Shàr Ghàidheal Sabhal Mòr Ostaig awards Honorary Fellowships
2008
An t-Samhain Sabhal Mòr Ostaig a’ tabhann Duaisean Sònraichte do Shàr Ghàidheil
Sabhal Mòr Ostaig Awards Honours for Exceptional Contributions to Gaelic
An Damhair Teaghlach ainmeil Slèiteach a’ toirt dìleab phrìseil dhan t-Sabhal Mhòr
Valuable Donation to SMO Library from Sleat Family
An Damhair An Àireamh as Motha de Luchd-Ceumnachaidh ann an Eachdraidh an t-Sabhail
Another First for Sabhal Mòr Ostaig's Graduation Ceremony
An Damhair A' Chiad Choinneamh de dh'Urras Leasachaidh SMO
New Trust to Support SMO Holds Inaugural Meeting
An t-Sultain Boyd Robasdan air Ainmeachadh mar Stiùiriche Ùr an t-Sabhail
Boyd Robertson Named as New Director of SMO
An t-Sultain An Riaghaltais a Tadhal air an t-Sabhail
Scottish Government Cabinet Visits SMO
An t-Sultain Dinnear Charthannais airson Sgoil Hope and Faith, Lusaka, Zambia
Fundraising Dinner for Hope and Faith School, Lusaka, Zambia
An Lùnasdal Cùrsa Soirbheachail do Àrd Sgoilearan Gàidhlig an Alba
Successful Short Course for High School Pupils
An t-Iuchar Cèilidh bho Oifigear-Riaghlaigh Pàrlamaid na h-Alba
A Visit from the Scottish Parliament Presiding Officer
An t-Iuchar Tadhal Àrd-Riochdaire Slòibheineach air SMO
Slovenian Ambassador's Visit to SMO
An t-Iuchar Turas Linda Fabiani chun t-Sabhal
Linda Fabiani Visits Sabhal Mòr
An t-Iuchar Turas bho Àrd-sgoil Lasswade
Lasswade High Visits Sabhal Mòr
An t-Iuchar Ballrachd Urramach do Stiùiriche an t-Sabhail
Honorary Award for Sabhal Mòr Ostaig Director
An Cèitean Oileanach Sabhal Mòr Ostaig na Ceann-suidhe nan Oileanach OGE Sabhal Mòr Ostaig Student for President!
An Cèitean SMO a' faighinn Dealbh Howson de Shomhairle Howson Portrait for SMO
An Giblean Fàs - Fosgladh Oifigeil leis a’ Phrìomh Mhinistear Ailig Salmond BPA Fàs - Official Opening with First Minister Alex Salmond MSP
A Màrt Guthan nan Eilean: Sreath a Dhà air Tòiseachadh Island Voices: Series Two Underway
An Gearran An t-Ollamh Tormod MacGilliosa a Leigeil dheth a Dhreuchd am - Bliadhna
 
An Gearran   Seachd - The Inaccessible Pinnacle
An Gearran Òraid Ruairidh Mhic Illeathain do Luchd-Ceeumnachaidh a' Chùrsa Inntrigidh Lecture by Ruairidh MacIlleathain to the Graduates of the Cùrsa Inntrigidh
Am Faoilleach Maoin Ùra de ‘Chaidreachas nan Gàidheal’ air Bhog New ‘Highland Fund’ Off To Impressive Start
Am Faoilleach Solas - Comann Crìosdail OGE - air Eilthireachd gu Eilean I Solas - The UHI Christian Society - on Pilgrimmage to Iona
Am Faoilleach Sabhal Mòr Ostaig Annual Televised Lecture 2007 Transcript
2007
An Dùbhlachd Òraid an t-Sabhail 2007 Sabhal Mòr Ostaig Annual Televised Lecture 2007
An Dùbhlachd Duais eile Airson an t-Sabhail Another Award for Sabhal Mòr
An Dùbhlachd Guthan nan Eilean aig Duaisean Eòrpach Island Voices Receive their Accolade
An Dùbhlachd Taisbeanadh dhe Sheann Leabhraichean air an Eilean Sgitheanaich Exhibition of Antiquarian Books about the Isle Of Skye
An t-Samhain Leasanan Gàidhlig do Rùnaire an Fhoghlaim Gaelic Lessons for the Education Secretary
An t-Samhain Prògram Ùr Ghnathach de Ghreisean-Còmhnaidh
do Luchd-Ealain aig SMO
Innovative Artists Residency Programme for SMO
An t-Samhain UHI Rock Off, 29 An t-Samhain ann an Ironworks an Inbhir Nis UHI Rock Off Event, 29 November at the Ironworks in Inverness
An Damhair Duais Shònraichte airson Guthan nan Eilean Special Award for Island Voices
An Damhair Cathraiche Bòrd naGàidhlig a' toirt Dùbhlan do
Luchd-Ceumnachaidh an t-Sabhail Mhòir
Bòrd na Gàidhlig Chairman Challenges Gaelic College
Graduates to take the Lead in Gaelic Development
An Damhair Manaidsear Ùr aig Fàs Mòr Fàs Mòr Welcomes a New Manager
An t-Sultain Uibhisteach a' tilleadh dhan eilean Sgitheanach gus cur ri Fàs an t-sabhail Mhòir Islay Centre Director Appointed to Key Development Post at SMO
An t-Sultain Adhartas an t-sabhail na Adhbhar Moirt do Chathraiche nan Urrasairean Chair of the Trustees Proud of Sabhal Mòr's Progress
An t-Sultain Adhartas sa Ghàidhlig airson Oileanach Bheinn na Faoghla Progression in Gaelic Awarded to Benbecula Student
An t-Sultain Moladh Mhòr bho HMIE airson Sabhal Mòr Ostaig High Praise in HMIE Report for Sabhal Mòr Ostaig
An t-Sultain   Honorary Professorship for Skye-born Academic
An Lùnasdal Oileanach OGE na Bliadhna aig sabhal Mòr Ostaig Sabhal Mòr Ostaig's UHI Student of the Year
An t-Iuchar Dithis Neach-Obrach soirbheachail aig "Reis airson Beatha" Two Sabhal Mòr staff Race for Life
An t-Iuchar Cèilidh bho Shonaig Nic a'Phearsain`a Urras A Visit from Shonaig MacPherson from the National Trust
An t-Og-mhios Fèile Pan-Cheilteach 07 Pan Celtic 07
An t-Og mhios Luchd-Obrach Ùr a' Cuir ri Adhartas Leantainneach na Colaiste New staff to Boost College's Long-Term Development
An Cèitean Oileanaich Fhialaidh a' Cur ro Goireasan an t-Sabhail Mhòir Generous Students Add to College Facilities
An Cèitean Cathaidh Ann Nic a'Phi am measg Buidheann de Shàr Thidsearan aig Cùrsaichean Goirid na Bliadhna-sa aig SMO Cathy Ann Mac Phee adds to a Top Line-up of Tutors at this Year's SMO Short Courses
An Giblean   Exploring the Links Between Skye and the Outer Hebrides
An Giblean Vote Scotland a' Dol air Turas gus Daoine a Bhrosnachadh gus Bhòtadh air 3mh den Mhàigh Vote Scotland Takes to the Road in a drive to Encourage People to Vote on 3 May
A Màrt Dreuchd Ùr na Chomharra air Leasachadh agus Leudachadh Leantainneach an t-Sabhail Mhòir New Appointment in Recognition of the Continued Development and Growth of Sabhal Mòr Ostaig
Am Faoilleach Cathy a' cur iomairt Nàiseanta air Bhog Cathy Launches National Gaelic Campaign
Am Faoilleach Crannghal ga Chuir air Bhog

Crannghal Opening at Sabhal Mòr Ostaig

 

2006
An Dùbhlachd Fosgladh a' Chrannghail aig Sabhal Mòr Ostaig Crannghal opening at Sabhal Mòr Ostaig
An t-Samhain Turas RSAMD gu Sabhal Mòr Ostaig RSAMD visits Sabhal Mòr Ostaig
An Dàmhair Dàrna ceumnachd fichead an t-Sabhail Mhòir Sabhal Mòr Ostaig's 22nd graduation ceremony
An Dàmhair Leasachadh lèirsinneachd do Sabhal Mòr Ostaig Visionary new development for Sabhal Mòr Ostaig
An Lùnastal Taic-airgid chudromach do Shabhal Mòr Ostaig Major funding boost for Sabhal Mòr Ostaig
An Lùnastal Fidhleir ainmeil a' comharrachadh 20 bliadhna de theagasg aig SMO Renowned fidler marks 20 years of teaching at SMO
An Lùnastal Oileanaich às an Eadailt a' tadhal air SMO Italian students visit SMO and Skye and Lochalsh
An t-Iuchar Seachdain nan Teaghlaichean a' cur ri bhith a' cruthachadh dachaigh Ghàidhlig Families' Week helps to build a Gaelic home
An t-Ògmhios Àrd-chonsul na h-Éireann a' tadhal air Sabhal Mòr Ostaig Consul General of Ireland visits Sabhal Mòr Ostaig
An Cèitean Àrdachadh £3.5 millean ann am bun-mhaoineachadh £3.5 million increase in core funding
An Cèitean Cuirear Fàilte Chridheil do Cheum Ùr anns a’ Ghàidhlig agus Ceòl Dualchasach le Urracha Mòra nan Gàidheal New Gaelic and Traditional Music Degree welcomed by Gaeldom’s Finest
Am Faoilleach 'Streap': Cùrsa ùr do thidsearan gus na sgilean cànain aca a leudachadh 'Streap': Pilot of new course to develop teachers' Gaelic language skills begins
2005
An t-Samhain Aithne do dh'obair leasachaidh SMO ann an co-fharpais nàiseanta SMO's community development work recognised at national awards
An t-Samhain Prionnsabal Obar Dheathain a' toirt seachad òraid an t-Sabhail University of Aberdeen Principal gives Sabhal Mòr Lecture
An t-Samhain An Cùrsa Inntrigidh a' toirt buaidh fad is farsaing Gaelic beginners' course goes from strength to strength
An t-Samhain Seinneadair Gàidhlig air turas a dh' Astràilia Gaelic singer to visit Australia for centenary celebrations
An Dàmhair SMO air a dheagh riochdachadh aig Mòd nan Eilean Siar 2005 SMO well represented at Mòd nan Eilean Siar 2005
An Dàmhair Rannsachadh na Gàidhlig 2006 - Gairm airson Phàipearan Rannsachadh na Gàidhlig 2006 - Call for Papers
An Dàmhair Pròiseact Dualchais Cudromach Nàiseanta air a chiad Stiùiriche fhastadh Major National Heritage Project appoints its first Director
An t-Sultain Obair 's euchdan na Colaiste gam moladh aig a' Cheumnachd BBC boss praises work of SMO at Graduation Ceremony
An t-Sultain Eachdraidh an t-Sabhail Mhòir ann an Clò The History of Sabhal Mòr Ostaig in Print
An t-Sultain An àireamh as àirde de dh'oileanaich riamh aig SMO Record student numbers as new term begins
An t-Sultain Luchd-ceumnachd ùra aig Ionad Chaluim Chille ìle New graduates for Ionad Chaluim Chille ìle
An t-Sultain Iain Finlay MacLeòid na Sgrìobhaiche ùr aig a' Cholaiste Lewisman is new Writer in Residence for College
An Lùnastal Conference discusses integration of international migrants
An t-Ògmhios Meanbh-bhus a' cumail Sabhal Mòr Ostaig air na rathaidean Minibus keeps College on the move
An t-Ògmhios Sabhal Mòr & Oilthigh Luimnich a' neartachadh cheanglaichean Sabhal Mòr & Limerick University strengthening links
An t-Ògmhios Royal Mail Group gives cash boost to Sabhal Mòr Ostaig
An Cèitean Bàrd Sgitheanach air Duais Eadar-Nàiseanta a chosnadh Skye Poet wins International Award
An Cèitean Leabhar ùr agus Dealbh ùr New Book and New Portrait
An Cèitean MA ann an Cultar Dùthchasach agus an àrainneachd air a dhearbhadh le SMO SMO validates MA in Material Culture and the Environment
An Cèitean Gheibh oileanaich an Eilein Sgitheanaich buannachd à bursaraidhean Gàidhlig Skye students benefit from Gaelic bursaries
Am Faoilleach Soraidh Slàn le Siùsaidh! All the best to Susie!
2004
An Dàmhair A' guidhe gach soirbheis do Luchd-Ceuma an t-Sabhail 2004
An Dàmhair Òraidiche Gàidhlig ùr dha Ionad Chaluim Chille ìle
An Dàmhair Oileanaich an t-Sabhail Mhòir aig a' Mhòd
An t-Sultain Sabhal Mòr Ostaig & Sgleog aig SkillCity Highland 2004
An t-Sultain Prince Charles Commends Vision and Commitment of SMO
An t-Iuchar European Award for innovative Gaelic learners' course
An t-Iuchar Cothroman air leth do luchd-trèanaidh air Cùrsa nam Meadhanan Acclaimed course offers exciting opportunities for Gaelic media trainees
An t-Iuchar Leabhar Mòr na Gàidhlig aig Ionad Chaluim Chille ìle Ionad Chaluim Chille ìle hosts An Leabhar Mòr exhibition
An t-Ògmhios Cùrsa an t-Sabhail air ainmeachadh airson duais chliùiteach Eòrpaich Innovative access course shortlisted for prestigious European award
An t-Ògmhios Òraid an t-Sabhail 2004 Sabhal Mòr Lecture 2004
An t-Ògmhios Òigridh na Gàidhlig air an riochdachadh aig Riaghaltas na h-Alba
An t-Ògmhios Turas Seamas Heaney Seamus Heaney's Visit
An Cèitean Language and Culture as an economic driver
An Giblean Oileanaich an t-Sabhail air leth soirbheachail aig an Fhèis Phan Cheilteach Gaelic Students celebrate success at Pan Celtic Festival
An Giblean Cothroman Eadar-nàiseanta do dh'oileanaich an t-Sabhail Gaelic Degree Scheme offers International Opportunities
An Giblean Luchd-ciùil ealanta na Gaidhealtachd a' tighinn gu Sabhal Mòr Ostaig Masters in the West Highland Tradition kick-start SMO Short Courses
Am Màrt Sgeama Ath-chuairteachaidh SMO a' toirt misneachd do choimhearsnachdan Communities encouraged by new recyling scheme at SMO
An Gearran A' Chiad Cheumnachadh aig Ionad Chaluim Chille Ìle
An Gearran Spring Fling 2004 - Ceòl, Dannsa is Gàireachdaich! Spring Fling 2004 - Music, Dance and Enthusiasm!
An Gearran Sabhal Mòr Ostaig a' cur fàilte air aithisg shoirbheachail HMIE Sabhal Mòr Ostaig Celebrates Successful HMIE Review
Am Faoilleach Leabharlann SMO a' ceangal ri Lìonra Leabharlannan na Pàrlamaid SMO Library joins the Parliament's Library Network
Am Faoilleach Deich Bliadhna Shoirbheachail aig Làrach-Lìn an t-Sabhail 10th Anniversary of one of Gaelic's Foremost Websites
2003
An Dùbhlachd Pròiseact Mòr Dualchais a' dol air adhart an Alba Major Scottish Heritage Project gets go ahead
An t-Samhain Luchd-Ionnsachaidh na Gàidhlig air leth soirbheachail Gaelic Learners Celebrate Success
An Dàmhair SMO a' cur Meal-a-Naidheachd air Luchd Ceumnachaidh 2003
An t-Sultain Clàr Ùr Cèolmhor Ostaig air fhoillseachadh CD Launch and 30 Year Reunion at SMO
An t-Sultain Official Opening of An Amharclann
An t-Sultain Naidheachd bho RTÉ;: Ceann-suidhe na h-Eirinn a' toirt seachad Òraid Bhliadhnail UHI RTÉ News Clip: President McAleese presents UHI Annual Lecture
An Lùnastal Cho Fallain ris a' Bhreac! Promoting a Healthy Lifestyle
An t-Ògmhios Ionad Nàiseanta na h-Imrich air fosgladh aig SMO National Centre for Migration Research launched at SMO
An t-Ògmhios Stiùiriche SMO air ainmeachadh ann an Liosta Urram na Bànrigh Director of Sabhal Mòr Ostaig honoured in the Queen's honours list
An t-Ògmhios Club Film wins prestigious award
An Gearran Sabhal Mòr Ostaig a' buannachadh Duais na Bànrigh Sabhal Mòr Ostaig receives the Queen's Anniversary Prize
2002
An t-Samhain SMO a' buannachadh duais mhòr nàiseanta SMO wins top UK national award
Am Màrt Islay centre welcomes sunpower initiative
2001
An Dàmhair Profile of new college Writer in Residence
An Dàmhair SMO students receive Post Office excellence award
An t-Iuchar International links bolster Scotland's communities and economy - Alexander
An t-Ògmhios Tacsaidhean a' togail inbhe na Gàidhlig an Dùn Èideann 's Glaschu Taxis promote Gaelic language in Glasgow and Edinburgh
An Cèitean Time out in the community
An Giblean £75,000 ga thoirt do sgoilearachd aig SMO £75,000 Scholarship boost for Sabhal Mòr Ostaig
Am Màrt Learndirect Scotland teams up with Gaelic College to boost learning
Am Màrt Widening access for all
An Gearran Learning key to successful future on Skye
Am Faoilleach Major acquisition for Gaelic college
Am Faoilleach UHI conference comes to Skye
2000
An Dàmhair Ceanglaichean eadar SMO 's Eilean a' Phrionnsa air an neartachadh SMO and PEI links strengthened
An Dàmhair Ceumanachd an t-Sabhail Graduation 2000
An t-Iuchar Celtic emigration comes home to Skye
Am Faoilleach Islay centre moves forward
2007-01-05 CPD