Goireasan iol-chànanan Eadarlìn air an cruthachadh le SMO

Bunadas
Stòr-dàta de dh’fhacail cho-dhàimheil ann an iomadh cànan
An Sruth
Abairtean, cleachdaidhean agus gnàthasan-cainnte Gàidhlig, Gaeilge agus Beurla
Smotr
Siostam eadar-theangachaidh agus ionadailidh bathair-bhog
Multidict
Lorg faclairean air-loidhne ann an iomadh chànan, agus tionndaich gu furasta eadarra
Wordlink
Ceangal gach facal ann an duilleag WWW sam bith ri faclairean ’nad chànan fhéin
Clilstore
Oileanaich: Bhideothan air ioma chuspair ann an ioma chànan, aig an ìre agad fhéin, le tarsgrìobhadh far a bheil gach facal ceangailte ri faclairean ’nad chànan fhéin
Luchd-teagaisg: Cruthaich, stòraich agus eagraich aonadan ionnsachaidh ioma-mheadhain, airson ’s cleachd oileanaich iad
COOL
Pròiseact Eòrpach a chuir gu mór le na goireasan aig Clilstore, Wordlink agus Multidict, agus a chruthaich eadar-aghaidh ùr dhaibh
2019-11-09 CPD